browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Upisi

 

Temeljem čl. 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Naša radost” Pregrada, Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj (skrbnik, budući korisnik usluge) prilaže:

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
  2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
  3. dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih

iskaznica ili uvjerenje o mjestu prebivališta),

  1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. ovog Pravilnika,
  2. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditel
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,

– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).

Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

 

 

UPISI 2018./2019. – OBAVIJEST O INICIJALNIM RAZGOVORIMA

Roditelji s područja Grada Pregrade  koji su podnijeli zahtjev za upis djece u Dječji vrtić “Naša radost” Pregrada za  2018./2019. odg. obr. godinu (djeca dorasla za upis u 9/18. s oba zaposlena roditelja) bit će tijekom lipnja 2018. godine pozvani na inicijalni razgovor sa stručnom suradnicom Vrtića.  Cilj inicijalnog razgovora:  upoznavanje psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjene roditelja, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika Vrtića o ponašanju djeteta tijekom razgovora/igre, kako bi se pronašao primjereni oblik uključivanja unutar Vrtića.

 Upute za inicijalni razgovor:

– inicijalnom razgovoru prisustvuje dijete za koje se podnosi zahtjev za upis, u pratnji jednog roditelja/skrbnika

- obrazac inicijalnog razgovora sastavni je dio upisnog postupka i roditelj ga ispunjenog donosi na dogovoreni termin razgovora i predaje stručnoj suradnici

– uz Inicijalni upitnik roditelj je dužan priložiti postojeću medicinsku dokumentaciju i drugu relevantnu dokumentaciju bitnu za razvoj djeteta

na inicijalni razgovor obavezno donesite dokaze o provedenom cijepljenju djeteta prema Programu obaveznih cijepljenja (presliku cjepne knjižice djeteta).

Svi podaci navedeni u ovom obrascu, kao i priložena dokumentacija, koristit će se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

zahtjev za upis djeteta

Upitnik za roditelje pri inicijalnom razgovoru za upis

                     Kliknuti ovdje

                                     ↓

                Natječaj za upis djece 2018.-2019.

 © Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015