browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Upisi, ispisi i inicijalni razgovori

Zahtjev za upis

 


 

Zahtjev za ispis djeteta iz vrtića

Zahtjev za upis djeteta u vrtić                        

Upitnik za roditelje pri inicijalnom razgovoru za upis 


Temeljem čl. 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Naša radost” Pregrada, Zahtjev za upis djece u redoviti program Dječjeg vrtića roditelji (skrbnik, budući korisnik usluga) podnose najkasnije do 15. svibnja tekuće godine.

Uz zahtjev za upis djeteta roditelj (skrbnik, budući korisnik usluge) prilaže:

  1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
  2. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta,
  3. dokaz o prebivalištu roditelja i djeteta izdan od strane policijske uprave (preslika osobnih

iskaznica ili uvjerenje o mjestu prebivališta),

  1. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. ovog Pravilnika,
  2. suglasnost drugog grada/općine o sufinanciranju za polaznika sa svojeg područja u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada.

Korisnici usluga dužni su dostaviti Dječjem vrtiću podatke, odnosno isprave o ispunjavanju kriterija radi ostvarivanja prednosti pri upisu:

– za dijete roditelja-poginulog branitelja, žrtava i invalida Domovinskog rata – rješenje o priznatom statusu,
– za dijete oba zaposlena roditelja – potvrde poslodavaca o zaposlenju roditel
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- presuda o razvodu braka, smrtni list umrlog roditelja ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

– za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja te dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta,

– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

– za dijete iz obitelji s troje ili više djece – za svako dijete rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,

– za dijete u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta,

– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe, teškoće u razvoju – relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta (medicinska dokumentacija, rješenje/nalaz i mišljenje nadležnog tijela).

Prednost pri upisu djece sukladno ovom članku primjenjuje se u slučaju većih potreba za upis djece od mogućih kapaciteta Dječjeg vrtića.

                                   


 

NAPOMENA:

Molimo sve roditelje koji su već predali zahtjev i dokumentaciju za upis u periodu od svibnja 2018. godine do travnja 2019. godine, tj. prije  datuma objave ovog natječaja da ponovo podnesu Zahtjev sa svom pripadajućom dokumentacijom (potvrde o zaposlenju roditelja i potvrde o prebivalištu djeteta i roditelja trebaju biti izdane u tijeku natječajnog postupka)

 

 © Dječji vrtić "Naša Radost", Pregrada, 2015